Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin BIG PRODUCTION®

 1. DEFINICJE:

ATV GROUP® – ATV GROUP® - z siedzibą ul. Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź 

BIG PRODUCTION® – portal, serwis, katalog branżowy, katalog twarzy, wizerunków w szczególności: epizodystów, aktorów, osobowości którego właścicielem i administratorem jest ATV GROUP® z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 68 lok. 32. BIG PRODUCTION® jest znakiem opatentowanym i chronionym na podstawie świadectwa ochronnego o numerze  221658 R

PORTFOLIO – zbiór zdjęć przedstawiający wizerunek i charakter UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która dobrowolnie lub za zgodą swojego menagera, przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora zamieszcza swoje zdjęcia- portfolio, i zaakceptowała niniejszy Regulamin. 

NICK - zindywidualizowana nazwa UŻYTKOWNIKA strony, zwykle imię i nazwisko. Nick jest przybierany na etapie rejestracji Konta na Portalu. 

KONTO UŻYTKOWNIKA – pamięć w przestrzeni teleinformatycznej Portalu określona Nickiem i hasłem dostępna przez Internet wraz z możliwością korzystanie z Usługi. 

KOD KLIENTA- indywidualny kod UŻYTKOWNIKA, nadany przez BIG PRODUCTION® w celu identyfikacji, a obowiązujący w portalu www.bigproduction.pl.

TREŚCI- oznacza Komentarze, Wpisy UŻYTKOWNIKÓW oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, w szczególności choć nie wyłącznie, zdjęcia-portfolio, filmy czy inne materiały które są wprowadzane przez Użytkownika na portal za pośrednictwem funkcjonalności konta i numeru UŻYTKOWNIKA . 

STRONA INTERNETOWA - platforma znajdująca się pod adresem internetowym ww.bigproduction.pl, będąca własnością ATV GROUP®.

UMOWA – umowa zawarta pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a kontrahentem za pośrednictwem ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® przy wyborze przez zleceniodawcę wizerunku użytkownika z katalogu BIG PRODUCTION®

USTAWA - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z późn. zm.). 

UCZESTNIK – osoba, która zaakceptowała regulamin zamieściła zdjęcia – portfolio wraz z formularzem osobowym i została zaakceptowana przez administratora na stronie www.bigproduction.pl

USŁUGA - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika Portalu.

REGULAMIN – niniejszy regulamin.

RODO –  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

FORMULARZ OSOBOWY – zgłoszenie - dokument opisujący w szczególności: cechy fizyczne, cechy charakterystyczne, predyspozycje, zainteresowania i osiągnięcia Użytkownika.

 

 1. IICHARAKTERYSTYKA STRONY BIG PRODUCTION®.
 2. Strona Big Production®przeznaczona jest dla epizodystów, aktorów, osobowości o ciekawym dorobku artystycznym w celu nawiązywania współpracy przy realizacji zleceń castingowych, reklamowych, filmowych, modelingowych i innych.
 3. Big Production®umożliwia UŻYTKOWNIKOWI stworzenie opisu własnego dorobku artystycznego, promocję i utworzenia katalogu zdjęć - portfolio oraz ich prezentację i promocję w odpowiedniej kategorii: aktorzy, epizodyści lub osobowości. 
 4. Big Production®samodzielnie decyduje w których z powyższych kategorii pkt.2 zostanie zamieszczony UŻYTKOWNIK rejestrujący się na stronie BIG PRODUCTION®. 
 5. Rejestracja i weryfikowanie zgłoszeń UŻYTKOWNIKA na stronę Big Production® następuje przez wysłanie na stronę swojego formularza osobowego, dorobku artystycznego wraz z dołączonymi zdjęciami (twarz, sylwetka, dowolne).
 6. Użytkownik może zamieszczać w swoim profilu zdjęcia z planów filmowych, reklamowych, imprez artystycznych i innych które wzbogacą jego dorobek artystyczny.
 7. Zamieszczone zdjęcia UŻYTKOWNIKA zawarte w pkt. 5 będą prezentowane na stronach bigproduction.ploraz ATV Group® aATV Group®  
 8. Administrator strony bigproduction.plweryfikuje i akceptuje zamieszczone zdjęcia – portfolio wraz z opisem użytkownika przesłane na panel administracyjny i dodaje je po akceptacji na stronę  BIG PRODUCTION®.
 9. Administrator ma prawo do nie zamieszczania zdjęć – portfolio wraz z opisem UŻYTKOWNIKA na stronie bigproduction.plbez podania przyczyny.
 10. Administrator ma prawo do usuwania profilu użytkownika z zamieszczonymi treściami bez podania przyczyny.
 11. Big Production®nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcia wstawione na panel administracyjny przez UŻYTKOWNIKA. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem Big Production®; BIG PRODUCTION BIG PRODUCTION®z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 68 lok.32 ATV GROUP®
 2. Dokonując rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciami na panel administracyjny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu ora z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami celach związanych z korzystaniem z serwisu BIG PRODUCTION® w tym w szczególności wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych ATV GROUP CENTRUM FILMOWEMU ATV FILM FRANCZYZODAWCA i podmiotom działającym jako ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM FRANCZYZOBIORCA systemu franczyzowego.
 3. ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® zastrzega Sobie prawo do wykorzystywania wizerunków i treści Uczestników na wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez konieczności każdorazowego informowania bigproduction.pl.
 4. Big Production®zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzenia strony internetowej bigproduction.pl.
 5. Big Production®zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. 
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania strony należy kierować na adres mailowy manager@bigproduction.pl lub artur@atvfilm.pl.
 7. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku oraz zdjęć - portfolio wraz z opisem w celach informacyjno - promocyjnych strony oraz mediach internetowych.
 8. W przypadku wybrania UŻYTKOWNIKA do zlecenia lub castingu, ATV Group & Big Production.
  zobowiązane jest do:
  1. powiadomienia telefonicznie lub mailowo UŻYTKOWNIKA o wyborze jego wizerunku i propozycji zawarcia kontraktu z tym, że ATV Group®& Big Production® nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w powiadomieniu UŻYTKOWNIKA o zleceniach – castingach nie wynikające z winy ATV Group® & Big Production®.
  2. wyjaśnienia UCZESTNIKOWI jego obowiązków, związanych z realizacją zawartego kontraktu.
 9. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do:
  1. osobistego uczestniczenia w podpisanym kontrakcie,
  2. poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na realizowane z jego udziałem zlecenia i castingi, chyba, że postanowienia odrębnej umowy zlecenia stanowią inaczej,
  3. zapłaty na rzecz ATV Group®& Big Production ® prowizji w wysokości nie mniej niż 20% od wynegocjowanego przez ATV Group® & Big Production® wynagrodzenia UCZESTNIKA netto, która to kwota wraz z wynagrodzeniem UCZESTNIKA netto składa się na całkowitą wartość netto kontraktu.
 10. UŻYTKOWNIK akceptuje, że ATV Group®& Big Production®nie ponosi odpowiedzialności za osobisty, możliwy do osiągnięcia przez UCZESTNIKA, sukces artystyczny czy medialny, gdyż jest on zależny od cech osobistych, zdolności i umiejętności, a także od zapotrzebowania na reklamowym i medialnym rynku pracy. 

 

 1. WSPÓŁPRACA
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na publikację nadesłanych przez siebie ogłoszeń, briefingów i zleceń castingowych zgodnie z zaakceptowaną drogą mailową treścią zredagowaną przez ATV GROUP® & BIG PRODUCTION®  na podstawie nadesłanych materiałów.
 3. ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® zastrzega, iż zaakceptowane ogłoszenia publikowane na stronach internetowych ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® oraz portalach ogłoszeniowych nie będą zawierały informacji dotyczących (np. nazwy Zleceniodawcy, miejsca castingu oraz kwoty kontraktu, alternatywnie zawierać będą wyłącznie informacje wyraźnie wyszczególnione przez Zleceniodawcę do publikacji w treści przesłanej informacji.
 4. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® i osób trzecich za treść zaakceptowanej do publikacji informacji i wykorzystanie przez ATV Group® otrzymanych od Zleceniodawcy materiałów, jeśli publikacja czy przekazane materiały w jakikolwiek sposób naruszają prawa tych osób.
 5. Zleceniodawca wyrażając zgodę na publikację przez ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® treści zaakceptowanego ogłoszenia zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia materiałów reklamowych w postaci zdjęć, filmów, recenzji i innych publikacji dotyczących nadesłanego ogłoszenia, przeprowadzonego castingu czy zlecenia na czas nieoznaczony.
 6. Materiały reklamowe wymienione w ust. 1 będą wykorzystywane przez ATV Group® wyłącznie w celach informacyjno-marketingowych związanych z prowadzoną działalności.

 

 1. REJESTRACJA
 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  • rejestracja UŻYTKOWNIKA  w tym podanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu,
 3. Formularz:   
  • W ramach procesu rejestracji na panel administracyjny użytkownik podaje informacje zgodnie z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie bigproduction.pl.
  • UŻYTKOWNIK stosuje, korzystając z portalu, otrzymany w wyniku rejestracji swój kod klienta lub imię i nazwisko.
  • UŻYTKOWNIK  może podmieniać, kasować, uzupełniać zamieszczane Treści.
 4. Na nadsyłanych do rejestracji zdjęciach powinna znajdować się wyłącznie jedna osoba. Większa ilość osób na fotografii spowoduje brak akceptacji ze Strony administratora i będzie skutkowała odmową umieszczenia go na stronie BIG PRODUCTION®. Zdjęcia powinny pokazywać twarz i sylwetkę UŻYTKOWNIKA.
 5. Nie dotyczy przesyłanych zdjęć z planów, wydarzeń i imprez artystycznych przedstawiających UŻYTKOWNIKA w celu powiększenia swojego dorobku artystycznego.  
 6. UŻYTKOWNIKOWI niedozwolone jest umieszczanie materiałów erotycznych (z pominięciem aktów artystycznych i nagości zakrytej) w jakiejkolwiek formie, łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety, wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów. W przypadku łamania regulaminu administrator serwisu zastrzega  sobie prawo do usunięcia profilu UŻYTKOWNIKA. 
 7. Strona ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnianie przez UŻYTKOWNIKA formularza zgłoszeniowego, poświadczenie nieprawdy (nr telefonów, adres, dane osobowe i inne treści). 
 8. Użytkownicy rejestrują się na stronie Big Production® na czas nieokreślony.
 9. Zdjęcia UŻYTKOWNIKÓW pokazywane są według oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 10. UŻYTKOWNIK będący przedstawicielem ustawowym, publikujący zdjęcia osoby niepełnoletniej, z chwilą dodania ich na stronę oświadcza, że: przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich lub działa wspólnie i w porozumieniu z osobą z którą sprawuje władzę rodzicielską.
 11. Wysyłając formularz wraz ze zdjęciami UŻYTKOWNIK oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie ich na stronie Big Production®
 12. Zdjęcia powinny przedstawiać aktualny wizerunek UŻYTKOWNIKA. 
 13. Przesyłane formularza osobowego wraz ze zdjęciami – portfolio przez osoby niepełnoletnie następuje za zgodą, akceptacją i wiedzą rodziców i opiekunów prawnych. 
 14. ATV GROUP® & BIG PRODUCTION®zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego kodu UŻYTKOWNIKA ze względów bezpieczeństwa.
 15. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania strony, w tym także informacji reklamowych i marketingowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce na stronie.
 16. Big Production®ma prawo zmniejszania, retuszowania, kadrowania i skompresowania zdjęć UŻYTKOWNIAKA, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 17. UŻYTKOWNIK akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  • posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na Stronie, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do ATV GROUP®& BIG PRODUCTION®, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, ATV  GROUP® & BIG PRODUCTION® dokona na podstawie obowiązującego prawa zablokowania konkretnych Treści a UŻYTKOWNIK zobowiązuje się złożyć pisemną odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;
  • samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania ze Strony;
  • wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki UŻYTKOWNIKA lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce UŻYTKOWNIKA w celach informacyjno-promocyjnym Strony oraz mediach internetowych.
  • przyjmuje do wiadomości, że ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie przez osoby trzecie treści umieszczonych na portalu
  • UŻYTKOWNIK Internetu posiada opcję przeglądania Portalu.
  • Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW oraz adresu e-mail niezbędne jest do pełnego korzystania z Portalu.
 18. UŻYTKOWNIK w trakcie procedury rejestracji wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie przez wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone ATV GROUP®& BIG PRODUCTION®  na wykorzystywanie powyższych danych, w celach marketingowych, zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w tym na otrzymywanie informacji promocyjnych, marketingowych i handlowych przesyłanych przez ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu na wskazany w trakcie rejestracji adres elektroniczny, oraz SMS na wskazany w trakcie rejestracji nr telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2016r.poz. 1030). 
  • przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z nadesłanymi zdjęciami - portfolio na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na stronie BIG PRODUCTION®.
  • przetwarzanie zebranych danych osobowych oraz nadesłanych zdjęć – portfolio w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, statystycznych oraz przedstawianie i zlecanie wizerunków dla współpracy z podmiotami gospodarczymi a w szczególności z ATV GROUP® & BIG PRODUCTION®
  • gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, gg, skype, nr telefonów przez stronę BIG PRODUCTION®w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług, świadczonych przez stronę BIG PRODUCTION®

 

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do:                                                       
  1. informowania ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Usługi i Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane,
  2. przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy), o ile takie regulaminy są udostępniane na Stronie,
  4. w przypadku zauważenia łamania Regulaminu przez innych UŻYTKOWNIKÓW, zawiadomienia ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® o tym fakcie, poprzez kliknięcie w przycisk „zgłoś naruszenie” lub droga mailową.    
  5. przestrzegania Regulaminu,
  6. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  7. przestrzegania powszechnie uznanych i akceptowanych zasad etyki,
  8. nienaruszania praw osób trzecich,
  9. w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez UŻYTKOWNIKA, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® do wszelkich postępowań toczących się przeciwko ATV GROUP® & BIG PRODUCTION®,
  10. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony oraz korzystanie Ze Strony w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

 

VII. POUFNOŚĆ

 1. Baza Kont UŻYTKOWNIKÓW podlega ochronie prawnej.
 2. ATV GROUP® & BIG PRODUCTION ® może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez ATV GROUP®  & BIG PRODUCTION®, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od ATV GROUP®  & BIG PRODUCTION®  lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 
 3. ATV GROUP ®& BIG PRODUCTION ® zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do UŻYTKOWNIKA zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością UŻYTKOWNIKA w serwisie.

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na panel administracyjny i zdjęć, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na ich prezencje na Profilu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usług nieobjętych. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jerzy Dworczyk ATV Group Centrum Filmowe ATV Film z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź, (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ………………………………..

- przez e-mail: …………………………….

- telefonicznie: ……………………………..

- [ewentualnie inne kanały kontaktu do uzupełnienia].

 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: …………………………………………………

- przez e-mail: odo@ atvfilm.pl

- telefonicznie: ……………………….

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej  RODO) oraz w celu:

- przekazywanie danych do podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 lit. a RODO

- zawarcia i wykonywania umowy – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,

- wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO.

- przetwarzania informacji o stanie zdrowia – Zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit a                                    - marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz przedstawienia i zlecania wizerunków dla współpracujących firm z Galeria Twarzy®.                                                                              - reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzebę polepszenia jakości usług świadczonych przez ATV Group Centrum Filmowe ATV Film.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z art. 6 lit. f  RODO. W tym zakresie przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Rejestracja

Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zawarta w niniejszym regulaminie.

 1. Administrator odbiera zgodę w celu udostępnienia Twoich danych osobowych innym podmiotom, a w niektórych przypadkach w celu przetwarzania danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednak do realizacji usługi i umowy w tym do udostępnienia w katalogu Twoich danych oraz w przypadku wystawienia dokumentów związanych z płatnościami, dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.
 3. Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje: brak możliwości wykonania umowy, brak możliwości wystawienia rachunku, faktury.
 1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe
 2. a) w przypadku zarejestrowanych danych osobowych w katalogu, dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy,
 3. b) dla celów podatkowych dane osobowe związane z płatnością będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiono rachunek.
 1.  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom mające dostęp do katalogów z zamieszczonymi danymi osobowymi.
 1. Administrator będzie profilował Twoje dane osobowe pod względem cech, poszukiwanych w poszczególnych produkcjach.
 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

            Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony             danych (dane kontaktowe w punktach 3 i 5 powyżej [link]).

 1. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mail, a także poprzez niniejszy link [link]. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do świadczenie usług przez Usługodawcę, żądanie całkowitego zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczonych usług.
 2. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 1. ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Strony niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. informacje o UŻYTKOWNIKACH udostępnianych innym UŻYTKOWNIKOM oraz autentyczność informacji i danych podawanych przez UŻYTKOWNIKA na Stronie,
  2. szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników zewnętrznych, innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) od ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® oraz ingerencji osób trzecich niezależnych treści przekazywane i publikowane na Stronie przez UŻYTKOWNIKÓW, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, za ich kopiowanie i przetwarzanie przez osoby trzecie,
  3. wydarzenia i zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI zapoznanymi za pośrednictwem Strony i to z jakichkolwiek przyczyn,
  4. udostępnienie  danych osobom upoważnionym i haseł, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od   ATV GROUP ®& BIG PRODUCTION®,
  6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez UŻYTKOWNIKA postanowień Regulaminu,
  7. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym odczytem lub zapisem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  8. przerwy w działaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od  ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od ATV GROUP® & BIG PRODUCTION®,
  9. szkody UŻYTKOWNIKA spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł kodów przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zarażenie wirusami systemu Użytkownika,
  10. opóźnienia oraz przekazywanie informacji o aktualnych zleceniach i castingach.
 3. ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Strony w celu jego konserwacji lub rozbudowy
  2. do zablokowania danemu UŻYTKOWNIKOWI bądź grupie UŻYTKOWNIKÓW dostępu do funkcji, takich jak dodawanie zdjęć oraz treści na panel administracyjny, lub korzystania ze Strony na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Strony lub korzystania z niego innym UŻYTKOWNIKOM.
  3. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
  4. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn,
  5. zmiany parametrów Konta UŻYTKOWNIKA oraz cech użytkowych i możliwości Strony,
  6. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Strony, po opublikowaniu odpowiedniej informacji,
  7. usunięcia Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Panelu Administracyjnym oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etyki oraz sprzeczne z obowiązującym prawem.
 5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania UŻYTKOWNIKÓW związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Strony, informacji dotyczących innych UŻYTKOWNIKÓW oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Strony do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
 6. ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Portalu do prowadzenia działalności komercyjnej, ogłoszeniowej, reklamowej wśród UŻYTKOWNIKÓW, a także wobec osób trzecich.
 7. Zważywszy na charakter Strony ATV GROUP® & BIG PRODUCTION®oświadcza, a UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że:
  1. zamieszczane zdjęcia dzieci
  2. osób poniżej 15 roku życia, nie mogą mieć charakteru aktu, prezentacji bielizny lub nosić znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta UŻYTKOWNIKA a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania.
 8. ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® nie ponosi odpowiedzialności za nadsyłanie formularzy osobowych, zdjęć – portfolio, filmów czy innych materiałów od osób niepełnoletnich bez zgody rodziców i opiekunów prawnych. 

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 2. Reklamacja Użytkownika winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby ATV GROUP®  &  & BIG PRODUCTION ®  i określać:
  1. dane UŻYTKOWNIKA umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako  Użytkownika –kod 
  2. czego reklamacja dotyczy,
  3. zarzuty UŻYTKOWNIKA,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację UŻYTKOWNIKA,
  5. ewentualnie żądany przez UŻYTKOWNIKA sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ATV GROUP®  & BIG PRODUCTION® przez podmioty, za które ATV GROUP® & BIG PRODUCTION®  nie ponosi odpowiedzialności, ATV GROUP® & BIG PRODUCTION® przesyła we wskazanym terminie informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 5. Wszelkie reklamacje, związane z wysyłaniem swoich zgłoszeń na panel administracyjny, formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanych zdjęć należy zgłaszać pisemnie na adres: ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® Piotrkowska 68 lok. 32, 90-105 Łódź lub drogą elektroniczną: manager@bigproduction.pl
 6. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń do Stronę ATV GROUP®& BIG PRODUCTION® następuje przez wysłanie do serwisu formularzy osobowych - zgłoszeń wraz z dołączonymi zdjęciami (twarz, sylwetka, dowolne). 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. ATV Group® & Big Production®dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem, działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. ATV Group® & Big Production®zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 4. ATV Group® & Big Production®zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług na Portalu bez podania przyczyn.
 5. Wszelkie reklamacje, związane z wysyłaniem swoich zgłoszeń na panel administracyjny, formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanych zdjęć należy zgłaszać pisemnie na adres: ATV Group® & Big Production® Piotrkowska 68 lok. 32, 90-105 Łódź .  
 6. Niniejszy regulamin  jest dostępny do wglądu w siedzibie ATV  GROUP®&Big Production® w Łodzi, ul. Piotrkowska 68 lok. 32 
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Strony należy kierować na adres mailowy: manager@bigproduction.pl lub artur@atvfilm.pl.
 9. Big Production®zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć ze strony. 
 10. UŻYTKOWNIK oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.

Zgłoś naruszenie